Politieke opstelling jaren vijftig

Opening van het congres in Dordrecht, 1952.
Opening van het congres in Dordrecht, 1952.

De VVD zag liever dat de JOVD zich niet zouden inlaten met de actuele politiek, maar dat de jongeren van gedachten wisselden over meer algemene politiek-maatschappelijke kwesties. De JOVD gaf hieraan gehoor en liet in deze periode haar licht schijnen over Europese integratie, het bevolkingsvraagstuk, werkgelegenheid, het omroepbestel en woningbouw. Toch liet zij zich zo nu en dan ook in met de politiek van alledag, tot onvrede van de VVD.

Het debat binnen de JOVD vond met name plaats op de congressen, die vanaf de oprichting van de organisatie (aanvankelijk) jaarlijks werden gehouden. Bij de gedachtewisseling lag het initiatief bij het hoofdbestuur. Aan de hand van een ‘prae-advies’, dat was opgesteld door een bestuurslid, konden de leden zich uitspreken, waarna het standpunt van de JOVD in een resolutie werd vastgelegd.

Niet alleen op de congressen werd er gediscussieerd, ook in het ledenblad De Driemaster konden JOVD’ers hun mening over verschillende onderwerpen geven, waarna anderen hierop weer konden reageren. Een andere mogelijkheid voor inhoudelijke verdieping en debat boden de bijeenkomsten die werden belegd door de zogeheten Centraal Kadercommissie. Deze waren echter niet gericht op besluitvorming; daarvoor waren de congressen bedoeld. Ook op de zomerkampen, die tussen 1950 en 1956 werden gehouden en garant stonden voor veel gezelligheid, werd veel over de politiek van gedachten gewisseld.

In 1949 stelde de JOVD haar Beginselverklaring vast. Hierin bepleitte zij ruimte voor de ontwikkeling en ontplooiing van het individu, maar wel binnen bepaalde kaders. ‘De bevordering van de zelfwerkzaamheid van de burgers’ beschouwde de JOVD als het belangrijkste middel voor ‘de bevordering van de geestelijke en stoffelijke bloei’ van de gemeenschap. De staat had mede als taak ‘de individuele vrijheid, waar zij de gemeenschap of medeburgers zou te kort doen, te breidelen en in goede banen te leiden’. Haar beginselen vatte de JOVD samen in de begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid.

Beginselverklaring van 1949
Beginselverklaring van 1949.
Een vrolijke demonstratie op het zomerkamp
Een vrolijke demonstratie op het zomerkamp, 1952.