Organisatie jaren tien

Fragment uit een ledenwervingskrant, 2012.
Fragment uit een ledenwervingskrant, 2012.

Met de electorale groei van de VVD steeg ook het ledental van de JOVD, zoals wel vaker in de geschiedenis van de jongerenorganisatie. Kwam het ledental na de eeuwwisseling aanvankelijk niet boven de 1500 uit, in 2010 telde de JOVD bijna 2000 leden en in drie jaar later zelfs 2800 leden. Daarna zetten een lichte daling in, tot een kleine 2500 in 2017. Een jaar later kwam het uit op zo’n 2700. Van 2017 is ook de leeftijdsopbouw van de ledenaanhang bekend. Jongeren mogen lid worden vanaf hun veertiende jaar; als zij 31 zijn geworden worden ze uitgeschreven. In 2017 was ongeveer de helft van de leden tussen de 21 en 24 jaar oud.

Vanaf het jaarverslag van 2012 wordt het aantal nieuwe leden van de JOVD maandelijks weergegeven. De maanden augustus en september vertonen veelal een piek – de JOVD weet dan onder de aankomende studenten in het hoger onderwijs nieuwe leden te winnen met het zogeheten ‘Augustus Offensief’. In de jaren tien werden diverse afdelingen opgericht, die vaak maar een kort leven beschoren. De in 2010 van de grond gekomen JOVD Helmond ging na twee jaar strijd op in de afdeling Eindhoven. Midden-Limburg werd al na twee jaar in 2013 opgedoekt; Zoetermeer na vier jaar in 2014 en Delft e.o. na vijf jaar in 2015.

Niet alleen door het toegenomen ledental, maar ook als gevolg van de goede resultaten van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen steeg vanaf 2010 de overheidssubsidie voor de JOVD. In 2011 ontving de jongerenorganisatie bijna 190.000 euro, ongeveer twee keer zoveel als twee jaar daarvoor. ‘Mede hierdoor zijn wij in staat de reserve voor het pand te spekken’, aldus de penningmeester in 2012. Het overschot over 2011 bedroeg ruim 50.000 euro – ‘dit is gezien de geschiedenis een erg hoog resultaat’. De JOVD was financieel in goeden doen; de organisatie kon zich in 2015 voor haar secretariaat een onderkomen permitteren aan het chique Lange Voorhout in Den Haag. Zij was echter wel sterk afhankelijk van de overheidssubsidie: bijna driekwart van haar inkomsten kwam in 2011 uit deze hoek; de ledencontributies waren goed voor een vijfde.

In april 2018 stemde het congres, na een periode van veel discussie en kritiek, in met een volledige herziening van de statuten – de grootste herziening van de verenigingsstructuur sinds de oprichting in 1949. Onder andere werd de statutaire naam van de vereniging gewijzigd: ‘Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie’ werd veranderd in ‘Jongerenorganisatie…’. In plaats van de term ‘Politiek Kernpunten Programma’ (PKP) hanteerde de JOVD voortaan de aanduiding ’Politiek Programma’ (PP). Verder kent de jongerenorganisatie statutair drie algemene vergaderingen per jaar – achtereenvolgens een ter behandeling van de jaarverslagen (in maart – mei), ter verkiezing van het hoofdbestuur en commissies (juni – juli), en een voor de daadwerkelijke bestuurswisseling (augustus – september).  Daarnaast zijn in een kalenderjaar nog twee algemene vergaderingen mogelijk: voor het wijzigen van afdelingsreglementen en ‘voor andere doeleinden’. 

Eind 2017 verving de JOVD haar traditionele nieuwsbrief door het digitale magazine WiegelWeb. In zijn gastcolumn voor de eerste editie benadrukte JOVD-erevoorzitter Hans Wiegel de taak van de JOVD om een kritische geest te tonen: ‘Aan grijze muizen hebben we niets, aan burgers met een mening en die deze ook durven geven, hebben we veel.’

Najaarscongres van de JOVD, 2018.
Najaarscongres van de JOVD, 2018.
Leeftijdsopbouw van JOVD-leden, 2017.
Leeftijdsopbouw van JOVD-leden, 2017.